Home / VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Xem thêm >>>>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Xem thêm >>>>
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Xem thêm >>>>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Thông tư: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động”
Ngày 25/6/2015 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII chính thức thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13
Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
Ngày 02/02/2015 Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ-Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.