Home / THÔNG TƯ 04/2015/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ 04/2015/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ 04/2015/TT-BLĐTBXH “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP”
 
Một số vấn đề mới trong Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH:
1. Nêu rõ vấn đề trợ cấp Tai nạn lao động xảy ra khi người lao động đi từ nhà đến nơi làm việc, từ nơi làm việc trở về nhà, thủ tục giải quyết pháp lý;
2. Cụ thể giải quyết vấn đề khi Chủ sử dụng lao động tham gia mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm;
3. Nghĩa vụ thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động trong trường hợp khi không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn lao động;
4. Chi phí y tế Người sử dụng lao động phải chi trả trong các trường hợp cụ thể: Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người học nghề, tập việc…
 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2015 bãi bỏ Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động TBXH.
 
Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại địa chỉ: