Home / NGHỊ ĐỊNH 37/2016/NĐ-CP NGÀY 15/5/2016

NGHỊ ĐỊNH 37/2016/NĐ-CP NGÀY 15/5/2016

Nghị định này Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.